Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina Sokół w Zakopanem.

26 września 2016 Napisał: admin Komentarzy 0

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ GNIAZDO W ZAKOPANEM OGŁASZA PRZETARG NA:

Przetarg nieograniczony na dostawę  i montaż  sprzętu do projekcji cyfrowych dla  powstającej sali studyjnej kina Sokół w Zakopanem.

ogloszenie-o-zamowieniu-sprzet-do-projekcji-cyfrowej-dla-kina-studyjnego-sokol

siwz-dostawa-projektora-cyfrowego-dla-sokola

 

AKTUALIZACJA 09-11-2016 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

wybór-oferty

 

AKTUALIZACJA 03.10.2016

Zakopane, dnia    03 października  2016  r.

 

 

 

 

                                                                                           W s z y s c y

 

 dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem .


 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2015 r. poz.  2164 z późn. zm – zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”)  uprzejmie informuje ,że  wpłynęły  do zamawiającego pytania dotyczące   opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów wzoru umowy  na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem ,  o następującej treści:

Pytanie 1)

Informujemy, że po zapoznaniu się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu zauważamy pewną sprzeczność związaną ze specyfikacją techniczną zamawianych przez Państwa urządzeń, a dokładnie brak serwera kinowego DCI. Niezależnie od producenta, każdy projektor DCI jest odrębnym urządzeniem, który do wyświetlania jakichkolwiek treści potrzebuje dodatkowego serwera DCI lub ewentualnie karty rozszerzeń z wejściem dla innych sygnałów video. W przedmiotowym zestawieniu sprzętowym sam projektor bez serwera lub karty rozszerzeń nie umożliwi wyświetlania jakichkolwiek treści poza obrazami testowymi (takimi jak kratka oraz poszczególne kolory), co z kolei nie pozwoli na przeprowadzenie kalibracji obrazu i prawidłowej konfiguracji sprzętu oraz pełnego szkolenia z obsługi tego projektora. Posiadając sam projektor nie będą mogli Państwo wyświetlać na nim żadnych treści. Proszę o informację, czy brak serwera DCI jest wpisany celowo, czy test następstwem pomyłki. W przeciwnym razie proszę usunąć pozycję instalacji oraz szkolenia zarówno w specyfikacji jak i wzorze umowy, które to czynności będą możliwe dopiero po zakupie serwera DCI lub dodatkowej karty rozszerzeń. Skaler obrazu, który jest uwzględniony w specyfikacji nie umożliwi wyświetlania jakichkolwiek treści video bez serwera DCI lub dodatkowej karty rozrzeszeń.

 

Pytanie 2)

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem Dot. dostawy i montażu sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia w szczególności wzorem umowy i zapisem w § 10 pkt. lc dotyczącym kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zamiennego, prosimy o ponowne przeanalizowanie tego zapisu. Naszym zdaniem wysokość kary umownej nie odzwierciedla w racjonalny sposób faktycznych strat, jakie mogli by Państwo ponieść w wyniku odwołanych projekcji – wysokość ta jest znacznie zawyżona i praktycznie wymusza zakup drugiego projektora tylko na potrzeby zabezpieczenia Państwa projekcji. Choć awarie projektorów zdarzają się bardzo rzadko a nasza firma zawsze stara się mieć jeden projektor na magazynie to i tak bardzo poważnie zastanawiamy się nad tym czy przystąpić do tego postępowania. Prosimy rozważyć zmianę wysokości tej kary do wartości 0,3 % wartości brutto zamówienia.

 

 

Odpowiedz zamawiającego.

 

   Zamawiający uprzejmie informuje ,że brak serwera DCI w opisie przedmiotu zamówienia nie jest następstwem pomyłki. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych we wzorze umowy w tym zapisu w § 10 pkt.1c

 

                                                                                                                                                                                    Z poważaniem :
                                                                                                                                                                                     Prezes
                                                                                                                                                                                    Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
                                                                                                                                                                                    Gniazdo w Zakopanem
                                                                                                                                                                                    dh  Stanisław Marduła

 

 

AKTUALIZACJA 07.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja siwz projektor cyfrowy

 

 

 

AKTUALIZACJA 13.10.2016

 

Zakopane, dnia  13 października 2016 r.

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

w dniu  13 października 2016 r.

w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem .

  •  Zamawiający (Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem ) zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2015 r. poz.  2164 z późn. zm –  zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) informuje, ze  przed otwarciem ofert na powyższe zadanie  podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  218 940,00  zł brutto ( słownie brutto : dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych)

 

  1. W wyznaczonym terminie  na składanie ofert  złożono  2  oferty :

1)

CINE PROJECT POLSKA Sp. z o.o.

  1. Tomaszewskiego 11

60-692 Poznań

Cena oferty:

Cena  ryczałtowa  netto za całość  dostawy     168 000 zł

Podatek VAT  23 % w kwocie   38 640  zł

Cena ryczałtowa brutto za całość dostawy  206 640 zł

Wykonawca złożył oświadczenia:

Oświadczam, że  zamówienie objęte  postępowaniem przetargowym wykonam  w terminie do dnia    15 grudnia 2016 r.

Oświadczam, że  udzielam  36  miesięcznej gwarancji na  dostarczone i zamontowane urzadzenia

Oświadczam, że akceptuję  30  dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

2)

Kinekspert Bojakowski Jankowski

Kostrzewa  spółka jawna,

  1. Przybyszewskiego 167

93-120 Łódź

Cena oferty:

Cena  ryczałtowa  netto za całość  dostawy     167 500,00  zł

Podatek VAT  23 % w kwocie   38 525,00  zł

Cena ryczałtowa brutto za całość dostawy  206 025,00 zł

Wykonawca złożył oświadczenia:

Oświadczam, że  zamówienie objęte  postępowaniem przetargowym wykonam  w terminie do dnia    15 grudnia 2016 r.

Oświadczam, że  udzielam  60  miesięcznej gwarancji na  dostarczone i zamontowane urzadzenia

Oświadczam, że akceptuję     dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

 

 

Z poważaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

                                                                                                                         Gniazdo w Zakopanem

                                                                                                                     dh Stanisław Marduła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *