ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Przetarg nieograniczony

26 września 2016

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń nagłaśniających, ekranu oraz dostawę blu-ray dla powstającej sali studyjnej kina Sokół w Zakopanem.

 

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ GNIAZDO W ZAKOPANEM OGŁASZA PRZETARG NA:

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina Sokół w Zakopanem. 

 

ogloszenie-o-zamowieniu-sprzet-do-projekcji-cyfrowej-dla-kina-studyjnego-sokol

siwz-dostawa-projektora-cyfrowego-dla-sokola

 

AKTUALIZACJA 09-11-2016 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

wybór-oferty

 

AKTUALIZACJA 03.10.2016

Zakopane, dnia 03 października 2016 r.

 

Wszyscy dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem.

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm – zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) uprzejmie informuje ,że wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów wzoru umowy na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem , o następującej treści:

 

Pytanie 1) Informujemy, że po zapoznaniu się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu zauważamy pewną sprzeczność związaną ze specyfikacją techniczną zamawianych przez Państwa urządzeń, a dokładnie brak serwera kinowego DCI. Niezależnie od producenta, każdy projektor DCI jest odrębnym urządzeniem, który do wyświetlania jakichkolwiek treści potrzebuje dodatkowego serwera DCI lub ewentualnie karty rozszerzeń z wejściem dla innych sygnałów video. W przedmiotowym zestawieniu sprzętowym sam projektor bez serwera lub karty rozszerzeń nie umożliwi wyświetlania jakichkolwiek treści poza obrazami testowymi (takimi jak kratka oraz poszczególne kolory), co z kolei nie pozwoli na przeprowadzenie kalibracji obrazu i prawidłowej konfiguracji sprzętu oraz pełnego szkolenia z obsługi tego projektora. Posiadając sam projektor nie będą mogli Państwo wyświetlać na nim żadnych treści. Proszę o informację, czy brak serwera DCI jest wpisany celowo, czy test następstwem pomyłki. W przeciwnym razie proszę usunąć pozycję instalacji oraz szkolenia zarówno w specyfikacji jak i wzorze umowy, które to czynności będą możliwe dopiero po zakupie serwera DCI lub dodatkowej karty rozszerzeń. Skaler obrazu, który jest uwzględniony w specyfikacji nie umożliwi wyświetlania jakichkolwiek treści video bez serwera DCI lub dodatkowej karty rozrzeszeń.

 

Pytanie 2) W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem Dot. dostawy i montażu sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia w szczególności wzorem umowy i zapisem w § 10 pkt. lc dotyczącym kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zamiennego, prosimy o ponowne przeanalizowanie tego zapisu. Naszym zdaniem wysokość kary umownej nie odzwierciedla w racjonalny sposób faktycznych strat, jakie mogli by Państwo ponieść w wyniku odwołanych projekcji – wysokość ta jest znacznie zawyżona i praktycznie wymusza zakup drugiego projektora tylko na potrzeby zabezpieczenia Państwa projekcji. Choć awarie projektorów zdarzają się bardzo rzadko a nasza firma zawsze stara się mieć jeden projektor na magazynie to i tak bardzo poważnie zastanawiamy się nad tym czy przystąpić do tego postępowania. Prosimy rozważyć zmianę wysokości tej kary do wartości 0,3 % wartości brutto zamówienia.

 

 

Odpowiedz zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje ,że brak serwera DCI w opisie przedmiotu zamówienia nie jest następstwem pomyłki. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych we wzorze umowy w tym zapisu w § 10 pkt.1c

 

Z poważaniem:

Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem

dh Stanisław Marduła

 

 

AKTUALIZACJA 07.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja siwz projektor cyfrowy

 

AKTUALIZACJA 13.10.2016

Zakopane, dnia 13 października 2016 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 13 października 2016 r. w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych dla powstającej sali studyjnej kina „Sokół” w Zakopanem.

Zamawiający (Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem ) zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm – zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) informuje, ze przed otwarciem ofert na powyższe zadanie podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 218 940,00 zł brutto ( słownie brutto : dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

W wyznaczonym terminie na składanie ofert złożono 2 oferty:

 

1) CINE PROJECT POLSKA Sp. z o.o.

Tomaszewskiego 11

60-692 Poznań

 

Cena oferty:

 • Cena ryczałtowa netto za całość dostawy 168 000 zł
 • Podatek VAT 23 % w kwocie 38 640 zł
 • Cena ryczałtowa brutto za całość dostawy 206 640 zł

 

Wykonawca złożył oświadczenia:

 • Oświadczam, że zamówienie objęte postępowaniem przetargowym wykonam w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.
 • Oświadczam, że udzielam 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia
 • Oświadczam, że akceptuję 30 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

 

2) Kinekspert Bojakowski Jankowski

Kostrzewa spółka jawna,

Przybyszewskiego 167

93-120 Łódź

 

Cena oferty:

 • Cena ryczałtowa netto za całość dostawy 167 500,00 zł
 • Podatek VAT 23 % w kwocie 38 525,00 zł
 • Cena ryczałtowa brutto za całość dostawy 206 025,00 zł

 

Wykonawca złożył oświadczenia:

 • Oświadczam, że zamówienie objęte postępowaniem przetargowym wykonam w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r.
 • Oświadczam, że udzielam 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia
 • Oświadczam, że akceptuję dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego. Z poważaniem Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem dh Stanisław Marduła

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl