ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Przetarg nieograniczony

18 lutego 2013

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowego, zwijanego ekranu oraz dostawę i montaż ruchomych maskownic dla kina SOKÓŁ w Zakopanem.

 

Numer ogłoszenia: 25937 – 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy:

 

AKTUALIZACJE PONIŻEJ!

 

  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem , ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 18 2064 156, faks 18 20 64 156.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokol.zakopane.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizacja pożytku publicznego.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowego, zwijanego ekranu oraz dostawę i montaż ruchomych maskownic dla kina SOKÓŁ w Zakopanem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest dostawa i montaż nowego, zwijanego ekranu oraz dostawa i montaż ruchomych maskownic dla kina SOKÓŁ w Zakopanem. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego, zwijanego elektrycznie do kasety ekranu o szerokości min. 12m, o współczynniku odbicia światła min. 1,2 gain, dostawa i montaż automatycznych maskownic ekranu, oraz transport i montaż wszystkich rzeczy do kina SOKÓŁ w Zakopanem, przy ul. Orkana 2 w Zakopanem, w budynku należącym do Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ Gniazdo w Zakopanem, a także koszty związane z cłem, opłatami i podatkami oraz koszty dodatkowych materiałów jakie Wykonawca zmuszony jest ponieść w celu realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

 

1. Prace przygotowawcze:

a) sprawdzenie możliwości podwieszenia konstrukcji ekranu do sufitu

b) usunięcie starej kotary i innych elementów w miejscu montażu ekranu i maskownic

 

2. Ekran i maskownice:

a) zakup, dostawa i montaż nowego ekranu zwijanego elektrycznie do kasety zamontowanej pod sufitem;

b) ekran perforowany o współczynniku odbicia światła min. 1,2 gain – odpowiedni dla projekcji 2D i 3D;

c) preferowane wymiary ekranu: szerokość min. 12,00m wysokość 6,00-7,00m;

d) ruchome maskowanie ekranu w kolorze czarnym;

e) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ 3.

 

Wymagane atesty i certyfikaty:

Wykonawca przedstawi odpowiednie atesty zamontowanych materiałów i urządzeń, w szczególności atesty higieniczne i atesty trudnozapalności zgodnie z polskimi normami.

 

Wykonawca zobowiązany jest:

a) udzielić co najmniej 3 lata gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

b) zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego

c) dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do kina SOKÓŁ w Zakopanem, przy ul. Orkana 2

d) dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru

e) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych

f) wszelkie prace i naprawy muszą odbywać się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym tak by nie kolidowały z bieżącą działalnością kina

g) prowadzić roboty składające się na przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z SIWZ, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

 

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego , posiadały wymagane atesty , spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ. W takim wypadku należy do Wykonawcy przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.34.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:

1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) poręczeniach bankowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).

 

3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy WNIEŚĆ PRZELEWEM na konto Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem, Bank Pekao S.A. Oddział w Zakopanem, nr konta: 65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

4. Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 4. marca 2013r. do godz. 12:00.

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 4. marca 2013r. do godz. 12:00 w Biurze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem ul. Orkana 2 UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.

 

Zwrot wadium:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę którym zwrócono wadium na podstawie ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę polegająca na dostawie i montażu zwijanego ekranu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W oparciu o art.144 ust.1 ustawy zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1. zaistnienia zmian w przepisach prawnych istotnych dla realizacji umowy;

2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodzenia, a kwota netto pozostanie niezmieniona

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sokol.zakopane.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kierownik Kina SOKÓŁ ul. Orkana 2 34-500 Zakopane. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ ul. Orkana 2 34-500 Zakopane.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: Pan Jakub Krajewski – Kierownik Kina SOKÓŁ tel. 18 20 140 40 FAX: 18 206 41 56 mobile: 602 462 962 e-mail: kinosokol_zakopane@wp.pl.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ_kinoZne_ekran-Aktualna

 

 

AKTUALIZACJA

ZAKOPANE, 6 marca 2013 r.

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nowych foteli kinowych, przebudowy widowni, wyrównaniu podłogi, dostawie i montażu wykładziny podłogowej dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem.

 

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowych foteli kinowych, przebudowy widowni, wyrównaniu podłogi, dostawie i montażu wykładziny podłogowej dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem, za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

 

„MEGAN SEATING” Sp. z o.o.

Nowy Dwór 34,

86-070 Dabrowa Chełmińska

 

  • Cena oferty: Cena netto za cały zakres dostawy: 173.646,70 zł
  • Podatek VAT 23% w kwocie: 39.938,74 zł
  • Cena brutto za cały zakres dostawy: 213.585,44 zł

 

Uzasadnienie: 

Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty przekracza o 13.585,44zł brutto kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizacje niniejszego zamówienia jednak zamawiający postanowił różnicę pokryć z własnych zasobów finansowych.

 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr oferty

Wykonawca i cena brutto oferty

Ilość punktów w kryterium cena brutto – 60% w skali 60 punktowej

Wygoda siedzenia na fotelu – 20 % w skali 20 punktowej

Estetyka i jakość wykonania fotela – 20 %e w skali 20 punktowej

Razem w skali 100 punktowej

1.

”MEGAN SEATING”

Nowy Dwór 34

86-070 Dabrowa Chełmińska

Cena brutto za cały zakres dostawy 213.585,44 zł

60

20

16

96

 

 

Pouczenie

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) tylko wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych

 

 

AKTUALIZACJA

ZAKOPANE, 6 marca 2013 r.

 

Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ Gniazdo w Zakopanem informuje, że Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy „dostawyi montażu nowego, zwijanego ekranu oraz dostawy i montażu ruchomych maskownic dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem”, po analizie złożonych ofert stwierdziła, że nie da się porównać złożonych ofert z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w SIWZ w zakresie wymogów dotyczących maskownicy ekranu.

 

Zamawiający w SIWZ w zakresie maskownic ekranu zapisał jedynie, że „maskownice ruchome w kolorze czarnym”, a jak wynika ze złożonych ofert jeden z wykonawców SCAN-MUSIC z Tomaszowa Mazowieckiego zaproponował maskowanie całego ekranu natomiast drugi z wykonawców KINEKSPERT z Łodzi zaproponował tylko boczne szale. W ofercie trzeciej CINE PROJECT z Poznania brak w tym zakresie opisu.

 

Z uwagi na powyższe oraz mając na uwadze równe traktowanie wykonawców postanawiam unieważnić postępowanie przetargowe na „dostawęi montaż nowego, zwijanego ekranu oraz dostawę i montaż ruchomych maskownic dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem” na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Nieprezyzyjny opis przedmiotu zamówienia w zakresie maskowania ekranu powoduje niemożność równego ocenienia złożonych ofert co wynika wprost z cen podanych w ofertach.

 

Informuję ponadto, że po sprecyzowaniu szczegółowych warunków zamówienia procedura przetargowa zostanie wszczęta od nowa.

 

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nowych foteli kinowych, przebudowy widowni, wyrównaniu podłogi, dostawie i montażu wykładziny podłogowej dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem. Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowych foteli kinowych, przebudowy widowni, wyrównaniu podłogi, dostawie i montażu wykładziny podłogowej dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem, za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez: „MEGAN SEATING” Sp. z o.o. Nowy Dwór 34, 86-070 Dabrowa Chełmińska Cena oferty: Cena netto za cały zakres dostawy: 173.646,70 zł Podatek VAT 23% w kwocie: 39.938,74 zł Cena brutto za cały zakres dostawy: 213.585,44 zł Uzasadnienie; Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty przekracza o 13.585,44zł brutto kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizacje niniejszego zamówienia jednak zamawiający postanowił różnicę pokryć z własnych zasobów finansowych. W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl