ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

PRZETARG NIEOGRANICZONY

29 czerwca 2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowego, zwijanego ekranu oraz dostawę i montaż foteli kinowych dla „Kina SOKÓŁ w Zakopanem”, demontaż i zabezpieczenie starych foteli, wyrównanie podłogi, dostawa i montaż wykładziny podłogowej.

 

Numer ogłoszenia: 141555 – 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy:

 

 

  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem , ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 18 2064 156, faks 18 20 64 156.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokol.zakopane.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Organizacja pożytku publicznego.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę i montaż foteli kinowych dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem , demontaż i zabezpieczenie starych foteli, wyrównanie podłogi, dostawa i montaż wykładziny podłogowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż foteli kinowych dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem demontaż i zabezpieczenie starych foteli, wyrównanie podłogi, dostawa i montaż wykładziny podłogowej. Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych foteli kinowych w ilości 201 (w tym 144 przeznaczone do szybkiego demontażu i zmiany ustawienia) oraz 22 strapontenów. Dostawa obejmuje: demontaż i zabezpieczenie starych foteli oraz częściowo położonej wykładziny, wyrównanie podłogi felcowanymi płytami OSB, montaż wykładziny na podłodze oraz transport i montaż zakupionych foteli w kinie SOKÓŁ w Zakopanem, przy ul. Orkana 2 w Zakopanem, w budynku należącym do Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ Gniazdo w Zakopanem, a także koszty związane z cłem, opłatami i podatkami oraz koszty dodatkowych materiałów (śrób, wkrętów, kleju, gruntu itp.) jakie Wykonawca zmuszony jest ponieść w celu realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

 

1. Prace przygotowawcze:

a) demontaż starych foteli – 199 sztuk i ich zabezpieczenie

b) usunięcie z podłogi starej wykładziny – 80m2 i jej zabezpieczenie

 

2. Wyrównanie podłogi i montaż nowej wykładziny podłogowej:

a) wyrównanie podłogi ze starych desek felcowanymi płytami OSB; grubość płyt 1-2 cm, składanie płyt bezfugowe – 180m2 (+ -5%);

b) montaż nowej wykładziny podłogowej – 180m2 (+ -5%), struktura runa: welur; przeznaczenie: biura, hotele, korytarze, kina, odporna na kółka od krzeseł; skład: 100% Poliamid; wysokość runa: min. 3.8mm; gramatura runa: min. 550g m2; gęstość runa: min. 0,10g cm3; ilość igłowań na m2: min. 300.000; dowolny wzór z min. 6 kolorów; spód wykładziny: filc min. 500g m2; wykładzina musi spełniać wymogi odnośnie przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz sanitarnych potwierdzone polskimi atestami;

c) wraz z ofertą należy dostarczyć próbkę wykładziny wraz z wzornikiem dostępnych kolorów;

 

3. Fotele:

a) ustawienie i montaż foteli zgodnie z załączoną aranżacją – zał. 7, rys.1;

b) pierwsze osiem rzędów, muszą posiadać system szybkiego demontażu i mieć możliwość ustawienia wg nowej aranżacji – zał. 7, rys.2; nieużywane otwory po poprzednim ustawieniu foteli powinny posiadać zaślepienia;

c) wymiary fotela: – wysokość całkowita: 95-105cm – szerokość po osiach podłokietników: 53-57cm – głębokość złożonego fotela: 42-46cm – głębokość siedziska po rozłożeniu: 45-55cm;

d) rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami);

e) fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

f) wraz z ofertą należy dostarczyć oferowany model fotela;

g) wraz z fotelem należy dostarczyć karty katalogowe oferowanego modelu fotela i wzornik kolorystyki tapicerki zastosowanej w oferowanym modelu; preferowany wzór: ciemna tapicerka z jasnymi elementami (np. kropki); możliwość wyboru różnych kolorów w różnych rzędach;

h) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów;

i) stopa fotela – wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 25mm (trwały i estetyczny element – brak widocznych spawów);

j) konstrukcja nośna – wykonana z profili metalowych – wspornik nogi wykonany z profilu min. 60x30x2mm;

k) oparcie i siedzisko – trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnątrz pianek zatopione powinny być metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia.

l) tkanina trudno-zapalna – integralna z formatką oparcia (połączenie układu tapicerskiego z formatką oparcia powinno być wykonane próżniowo podczas procesu formowania pianki w formie bez użycia kleju, zszywek, itp.)

ł) podłokietniki – integralna pianka poliuretanowa w kolorze czarnym, o szerokości 6-8 cm

m) boki fotela – tapicerowane zewnętrzne w rzędzie

n) osłona oparcia – profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantów przed deformacją, stanowiąca jednocześnie konstrukcję nośną oparcia, wykonana z tworzywa PP (polipropylen)

o) osłona siedziska – wykonana z tworzywa PP (polipropylen)

p) pokrowiec na siedzisko – zapinany na zamek błyskawiczny

r) mechanizm składania siedziska – sprężynowy z systemem 2 szt. niezależnych sprężyn zatopionych w ramie siedziska. Siedzisko powinno być mocowane w taki sposób aby możliwa była wymiana siedziska, bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. Elementy mocujące siedzisko montowane do nogi fotela

s) opis tapicerki: dzianina typu TREVIRA CS z atestem na ścieralność min 30.000 cykli

t) numeracja rzędów i foteli: haft komputerowy – projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego; wszystkie fotele numerowane; numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela, cyfry rzymskie; numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela, cyfry arabskie

u) mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność oraz łatwy, powtarzalny montaż i demontaż

w)materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ 4.

 

Wymagane atesty i certyfikaty:

  • Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wg PN-EN 12727:2004
  • Atest higieniczny – wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
  • Atest (sprawozdanie) z badań zapalności mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007
  • Atest (sprawozdanie) z badań lotnych toksycznych produktów spalania materiałów dla zestawu tapicerskiego składającego się z tkaniny z podklejoną pianką oraz z wypełnienia pianki PU
  • Atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy na odkształcanie pianki siedziska-min.100.000 cykli, wg PN-ISO 2439-2000

 

5. Straponteny:

a) Zamówienie obejmuje dostawę wraz montażem 22 sztuk strapontenów, spełniających wymogi przeciwpożarowe i BHP

b) straponteny montowane będą do skrajnych foteli w rzędach od 1 do 10

c) siedzisko – profilowane, wykonane metodą wtryskową z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU. Wewnątrz pianek zatopione metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji, kształtem i formą nawiązujące do siedziska fotela

d) osłona siedziska – wykonana z tworzywa PP (polipropylen)

e) mechanizm składania siedziska – sprężynowy z systemem 2 szt. niezależnych sprężyn zatopionych w ramie siedziska. Siedzisko powinno być mocowane w taki sposób aby możliwa była wymiana siedziska, bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela

f) tapicerka identyczna jak tapicerka foteli

g) atesty i certyfikaty jak przy fotelach

 

Wykonawca zobowiązany jest:

 

a) udzielić co najmniej 3 lata gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (tj. po położeniu podłogi, ułożeniu wykładziny i zamontowaniu foteli)

b) udzieli dożywotniej gwarancji na mechanizm zamykania i otwierania foteli

c) zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego w trakcie trwania okresu gwarancyjnego

d) dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do kina SOKÓŁ w Zakopanem, przy ul. Orkana 2

e)dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru

f) wykonać dokumentację powykonawczą wraz z kompletem niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych

g) wszelkie prace i naprawy muszą odbywać się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym tak by nie kolidowały z bieżącą działalnością kina

h) prowadzić roboty składające się na przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z SIWZ, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót

 

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz i w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego , posiadały wymagane atesty , spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy ( w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w siwz W takim wypadku należy do wykonawcy przedstawienie modelu proponowanego fotela oraz wzornika tapicerek, atestów i certyfikatów.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.31.00-8, 44.11.22.00-0, 45.43.21.11-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.10.2012.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM:

1. Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) poręczeniach bankowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).

 

 

3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem nr w Bank Pekao SA. Oddział Zakopane nr konta ; 65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

4. Wadium powinno znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj.12 lipca 2012r. do godz. 12:00 Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 12 lipca 2012r.do godz.; 12:00 w Biurze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem ul. Orkana 2

 

UWAGA! Nie wolno oryginałów tych dokumentów wkładać do oferty.

 

 

Zwrot wadium:

1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem ,że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę którym zwrócono wadium na podstawie ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,ze że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę polegająca na dostawie i montażu co najmniej 100 sztuk ( słownie: sto sztuk ) foteli kinowych. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 – Cena – 60

2 – Wygoda siedzenia na fotelu – 20

3 – Estetyka i jakość wykonania fotela – 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.

W oparciu o art.144 ust.1 ustawy zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1. zaistnienia zmian w przepisach prawnych istotnych dla realizacji umowy;

2. ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie kwota brutto wynagrodzenia, a kwota netto pozostanie niezmieniona

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sokol.zakopane.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kierownik Kina SOKÓŁ ul. Orkana 2 34-500 Zakopane. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Biuro Towarzystwa Gimnastycznego Sokół ul. Orkana 2 34-500 Zakopane.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Jakub Krajewski -Kierownik Kina Sokół telefon 18 2014040 faks : 18 2064156 Telefon komórkowy: 602462962, mail: kinosokol_zakopane@wp.pl Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy- a/ data wejścia do kina: nie później niż 01.10.2012 r. b/ nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do dnia 11.10.2012 r. Zamawiający zastrzega sobie aby szczegółowe terminy dostaw i montażu uzgodnić z Zamawiającym Dokumenty jakie należy załączyć do oferty na potwierdzenie ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do swojej oferty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego dokładny opis ( marka, producent , specyfikacja techniczna itp.) proponowanych foteli oraz wykładziny wzorniki w tym tapicerek, atesty oraz dostarczyć na swój koszt próbkę oferowanego przedmiotu dostawy w postaci 1 sztuki proponowanego fotela kinowego i wykładziny o wymiarach 20 x 30 cm.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 

SIWZ

zał. 7 rys. 1

zał. 7 rys. 2

zał. 7 rys. 3

online pharmacy Cozaar


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl