ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Rozstrzygnięcie przetargu

03 kwietnia 2013

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawię i montaż ekranu zwijanego dla Kina Sokół

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nowego, zwijanego ekranu dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem.

 

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowego, zwijanego ekranu dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem, za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

 

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostryewa spółka jawna

ul. St. Przybyszewskiego

167, 93-120 Łódź

 

Cena oferty:

  • Cena netto za cały zakres dostawy: 78.100,00 zł
  • Podatek VAT 23% w kwocie: 17.963,00 zł
  • Cena brutto za cały zakres dostawy: 96.063,00 zł

 

 

Uzasadnienie:

 

Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. Oferta jest najkorzystniejsza – otrzymała najwyższą ilość punków w jedynym kryterium jakim była cena.

 

Zamawiający na wykonanie zadania przeznaczył kwotę brutto: 106.395,00 zł

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty: SCAN-MUSIC, KINEKSPERT oraz PROTEKO. Po uzupełnieniu dokumentów przez firmę Scan-Musik żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania. Żadna oferta nie została odrzucona. Dwie oferty (SCAN-MUSIC i KINEKSPERT) zmieściły się w zakresie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania, jedna oferta (PROTEKO) przekracza tą kwotę. Zamawiający w SIWZ jako jedyne kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej ustalił najniższą, zryczałtowaną cenę za całość zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

 

Nr oferty Wykonawca i cena brutto oferty Ilość punktów w kryterium cena brutto – 100% w skali 100 punktowej
1.

SCAN-MUSIC Danuta Mazurkiewicz

ul. Mielcarskiego 1/9

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Cena brutto za cały zakres dostawy: 96.678,00 zł

99

2.

KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa

ul. St. Przybyszewskiego 167

93-120 Łódź

Cena brutto za cały zakres dostawy: 96.063,00 zł

100

3.

Zakłady Naukowo-Techniczne PROTEKO

ul. Wrocławska 37A

30-011 Kraków

Cena brutto za cały zakres dostawy: 158.977,50 zł

60

 

 

 

Najkorzystniejsza jest oferta firmy KINEKSPERT z ilością punktów 100, kolejna jest oferta firmy SCAN-MUSIC z ilością punktów 99, ostatnia jest oferta firmy PROTEKO z ilością punktów 60.

 

Pouczenie W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) tylko wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych.

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl