Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż nowych foteli kinowych, przebudowy widowni, wyrównaniu podłogi, dostawie i montażu wykładziny podłogowej dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem.

 

Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż nowych foteli kinowych, przebudowy widowni, wyrównaniu podłogi, dostawie i montażu wykładziny podłogowej dla Kina SOKÓŁ w Zakopanem, za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

 

„MEGAN SEATING” Marcin Grzędzicki

Otowice 41,

86-070 Dabrowa Chełmińska

 

  • Cena oferty: Cena netto za cały zakres dostawy: 195.710,00 zł
  • Podatek VAT 23% w kwocie: 45.013,30 zł
  • Cena brutto za cały zakres dostawy: 240.723,30 zł

 

Uzasadnienie: 

Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizacje niniejszego zamówienia W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu

 

Nr oferty

Wykonawca i cena brutto oferty

Ilość punktów w kryterium cena brutto – 60% w skali 60 punktowej

Wygoda siedzenia na fotelu – 20 % w skali 20 punktowej

Estetyka i jakość wykonania fotela – 20 %e w skali 20 punktowej

Razem w skali 100 punktowej

1.

”MEGAN SEATING” Marcin Grzędzicki

Otowice 41,

86-070 Dabrowa Chełmińska

Cena brutto za cały zakres dostawy 240 723,30 zł

60

19

13,3

92,3

 

 

Pouczenie

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) tylko wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych

 

Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ

druh dr Stanisław Marduła

17 lipca 2012

Rozstrzygnięcie przetargu

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl

Dojazd:

 

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP: 736-10-46-197

REGON: 490187757

KRS: 0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao S.A. 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"

Gniazdo w Zakopanem

Newsletter:

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail: kinosokol_zakopane@wp.pl

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit