ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 13.04.2013

08 kwietnia 2013

Zawiadomienie

 

Zgodnie z §24 Statutu, Zarząd TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem uprzejmie zawiadamia i zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, które odbędzie się 13 kwietnia (sobota) o godzinie 11.00 (w pierwszym terminie) i o godzinie 11.15 (w drugim terminie), w siedzibie „Sokoła” przy ul. Orkana 2.

 

Porządek Walnego Zgromadzenia: 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu (zgodnie z §34 Statutu TG „Sokół” Gniazdo w Zakopanem). Propozycja przyjęcia porządku obrad i regulaminu.

2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawozdanie Sądu Honorowego.

6. Sprawozdanie Zarządu.

7. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu.

8. Podjęcie uchwał.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

 

Z sokolim pozdrowieniem „Czołem”!

 

 

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

 

1. W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym biorą udział członkowie Towarzystwa z głosem stanowiącym, tj. czynnym i biernym prawem wyborczym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Towarzystwa, którzy opłacili składki członkowskie przed rozpoczęciem obrad

3. Członkowie Towarzystwa swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności, co stanowi podstawę otrzymania mandatu uprawniającego do brania udziału w głosowaniach przy pomocy kart do głosowania.

4. Postanowienia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego są prawomocne przy obecności 50% + 1 posiadających w/w uprawnienia w pierwszym terminie oraz bez względu na ilość członków w drugim terminie.

5. Wnioski członków o podjęcie uchwał muszą zostać złożone do Zarządu w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczym.

6. Zgromadzeniu przewodniczy prezes lub proponowana przez niego osoba:

  • Przyjmuje zgłoszenia do dyskusji na piśmie

  • Udziela głosu dyskutantom z prawem ingerencji w przypadku przekroczenia czasu wystąpienia (5 minut),

  • Udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia wyjaśnień

  • Zarządza głosowanie tajne i jawne.

7. W jednej sprawie uczestnik zgromadzenia może zabrać głos maksimum dwa razy. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie mandatów (za wyjątkiem spraw personalnych).

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie Towarzystwa.

9. Prawo zabierania głosu w dyskusji przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Towarzystwa, którzy otrzymali mandaty i zaproszonym gościom. Prawo stawiania wniosków i wybierania do Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Towarzystwa, którzy otrzymali mandaty.


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl