ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

02 października 2020

Zakopane, 02.10.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na: Dostawę systemu sprzedaży biletów wraz z niezbędnym sprzętem do obsługi dwóch stanowisk kasowych w Kinie Sokół w Zakopanem, z montażem, wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”).

 

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę systemu sprzedaży biletów wraz z niezbędnym sprzętem do obsługi dwóch stanowisk kasowych w Kinie Sokół w Zakopanem, z montażem, wdrożeniem oraz przeszkoleniem pracowników. W wyniku zastrzeżeń złożonych przez jednego z oferentów stwierdzono, że zapytanie obarczone jest wadą w zakresie niedookreślenia kryteriów oceny ofert.

 

Opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Zgodnie z art. 7 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały naruszone.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy Pzp, konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Niewyeliminowanie błędu przez Zamawiającego przed zawarciem umowy, uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania.

Zaistniałe przesłanki zobowiązują zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art, 93 ust. ł pkt 7 ustawy Pzp.

 

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie Zamawiający ogłosi powtórnie postępowanie przetargowe w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia.

 

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl