ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Konkurs na stanowisko Kierownika 

05 sierpnia 2020

Konkurs na stanowisko Kierownika Kina Sokół w Zakopanem

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem nr 1/VII/2020 z dnia 08.07.2020 roku, ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Kina Sokół.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata/kandydatki na stanowisko Kierownika Kina Sokół w Zakopanem. 


I. Wymagania niezbędne do wzięcia udziału w konkursie: 
1.    Obywatelstwo polskie;
2.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
3.    Wykształcenie minimum średnie;
4.    Biegła umiejętność obsługi komputera,  w tym pakietu Microsoft Office,
5.    Złożenie autorskiego projektu koncepcji działania Kina Sokół w Zakopanem z uwzględnieniem zakresu obowiązków określonych w złączniku nr 1 do konkursu.

 

II. Wymagania dodatkowe: 
1.    Wykształcenie wyższe (kulturoznawstwo, marketing i zarządzenie, filmoznawstwo);
2.    Doświadczenie w prowadzeniu kina, innej działalności związanej z kulturą, lub innej działalności usługowej;
3.    Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania pracownikami;
4.    Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, w tym w zakresie realizacji projektów z dziedziny kultury;
5.    Doświadczenie w zakresie współpracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i artystycznymi,
6.    Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów kulturalnych lub pokrewnych w Kinie;
7.    Znajomość rynku kinowego i bazy dystrybutorów filmowych;
8.    Znajomość rynku lokalnych i ogólnopolskich mediów pod kątem promocji i marketingu kina,
9.    Znajomość języków obcych;
10.    Prawo jazdy kat. B.

 

III. Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
2.    Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2  do konkursu);
3.    Kopia dyplomu ukończenia studiów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4.    Oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z załącznikiem  nr 3 do konkursu;
5.    Autorski projekt koncepcji działania Kina Sokół w formie papierowej. 
Do zgłoszenia mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata/kandydatki (opinie, referencje, dokumentacja prasowa, fotografie itp.)  

Uwaga!
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  szczegółowy życiorys zawodowy (CV) powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”,
 która wymaga własnoręcznego podpisu.


IV. Informacje dodatkowe:
1.    Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony lub inna forma współpracy;
2.    Miejsce pracy: Kino Sokół w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane.


V. Sposób i termin składania dokumentów:
1.    Oferty należy składać:
•    osobiście w zamkniętych kopertach w biurze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2,  34-500 Zakopane od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00 – 18:00, 
•    do skrzynki pocztowej przy wejściu do biura,
•    pocztą na adres: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem ul. Orkan 2, 34-500 Zakopane 
2.    Termin składania ofert: do dnia 15.09.2020 roku.
Uwaga! Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z umieszczonym dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Kina Sokół Zakopane”.
Niezłożenie w/w dokumentów lub ich złożenie po terminie określonym w pkt. V (decyduje data wpływu) stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodów niespełniania wymogów formalnych konkursu.


VI. Rozstrzygnięcie konkursu:
1.    Osoby które spełniają wymagania formalne i złożą komplet wymaganych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wskazanym w zaproszeniu.
2.    Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30.09.2020 roku.


VII. Informacje dodatkowe dotyczące procedury konkursu:
1.    Informacji dodatkowych udziela sekretariat Towarzystwa w godzinach pracy biura: 
od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00 – 18:00 osobiście lub pod nr  tel. 18 20 641 56
oraz za pośrednictwem e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl,
2.    Kandydat/kandydatka może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
3.    Kandydaci/kandydatki zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oraz rozstrzygnięciu konkursu.

 

Załączniki do pobrania:

Konkurs

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie 

  


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl