ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

Konkurs ofert na dzierżawę parkingu 

19 czerwca 2020

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dzierżawę parkingu przed Kinem Sokół przy ul. Orkana 2 w Zakopanem, na części działek ewid. nr: 396/2 i 397/7 obręb 005 Zakopane, o łącznej powierzchni: ~2000 m2, z przeznaczeniem pod płatny parking dla samochodów osobowych (około 80 miejsc).

 

Nieruchomość stanowi własność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem na podstawie wpisu w księdze wieczystej.

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert umieszczono na stronie internetowej sokol.zakopane.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2, koło Biura Zarządu.

 

Ofertę (stanowiącą załącznik nr 1) należy przesłać w terminie do dnia 03.07.2020 na adres: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane.

 

Stawka miesięcznego czynszu za dzierżawę parkingu powinna być podana w kwocie netto. Zostanie ona powiększona o podatek VAT od towarów i usług, według stawki obowiązującej w czasie trwania dzierżawy – aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%.

 

Zaproponowany w ofercie czynsz dzierżawny wraz z podatkiem VAT będzie płatny miesięcznie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawianej faktury.

 

Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z nieruchomością, m.in. zapłaty za podatek od nieruchomości, opłatę za energię eklektyczną, opłatę z tytułu wywozu odpadów komunalnych związanych z prowadzoną działalnością.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 16.10.2020 do dnia 31.12.2022 r.

 

Osoba / firma, której oferta zostanie przyjęta i podpisze umowę na dzierżawę parkingu zobowiązana będzie do:

 1. utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie technicznym,
 2. utrzymania porządku i czystości na parkingu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie na terenie działek nr: 396/2 i 397/7 obręb 005,
 3. odśnieżania parkingu i ciągów komunikacyjnych na terenie działek nr: 396/2 i 397/7 obręb 005,wraz z wywozem śniegu w zależności od potrzeb,
 4. organizacji i obsługi parkingu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracy (właściwego oznakowania parkingu płatnego, wskazanie w widocznym miejscu stawek za parkowanie, zapewnienie wyposażenia obsługi parkingu w widoczne odblaskowe ubrania, itp.)
 5. parkowania samochodów w sposób zapewniający dogodny dojazd samochodowy do budynku kina i magazynów wydzierżawiającego,
 6. wyznaczenia, oznaczenia i nieodpłatnego udostępniania osobom niepełnosprawnym 1 miejsca parkingowego,
 7. udostępniania parkingu nieodpłatnie na wszystkie wydarzenia odbywające się w ww. kinach organizowane lub współorganizowane przez wydzierżawiającego oraz Członkom Towarzystwa na czas posiedzeń Zarządu i pracownikom wydzierżawiającego w godzinach pracy.
 8. prowadzenia parkingu tylko w wyznaczonej strefie i z zachowaniem norm estetycznych.
 9. Zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności

 

 

Ogólne warunki udziału w składaniu ofert:

 1. Do składania ofert mogą przystąpić osoby, które do złożonej oferty załączą

- wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (dotyczy tylko podmiotów gospodarczych),

- oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości i warunkami składania ofert wraz z ich akceptacją (załącznik nr 2).

 1. Do składania ofert nie mogą przystąpić osoby wchodzące w skład komisji ds. oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, ich małżonkowie, rodzice i dzieci.
 2. Wyboru oferty dokonuje komisja ds. oceny i wyboru oferty.

Przewodniczącego oraz członków komisji wyznacza Prezes Zarządu Towarzystwa.

 1. Wybór ofert uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie złoży oferty.
 2. Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania zaproszenia do składania ofert w dowolnym momencie postępowania, bez podania przyczyny.
 3. Wyniki wyboru ofert zostaną umieszczono na stronie internetowej www.sokol.zakopane.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2, na drzwiach koło Biura Zarządu.
 4. Z dzierżawcą, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 5. Dzierżawca wybrany w wyniku składania ofert zobowiązany jest wpłacić kwotę oferowanej dwumiesięcznej opłaty brutto bezzwłocznie po podpisaniu umowy.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez uczestnika, którego oferta została wybrana, zaproszenie do składania ofert zostaje powtórzone.

 

Regulamin >>

Załącznik nr 1 do Regulaminu >>

Załącznik nr 2 do Regulaminu >>

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa >>

Załącznik nr 1 do Umowy >>

Załącznik nr 2 do Umowy >>

 

 

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl