Statut w PDF.

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +48 18 20 641 56  /

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

 

TG Sokół / O Nas / Statut

S T A T U T

 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem

Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27-go marca 1904 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Walnych Zgromadzeń w dniach:

3-go czerwca 2001 r., 15-go czerwca 2005 r., 22 - go czerwca 2008 r., 21 – go stycznia 2009 r., 21-go listopada 2009 r., 11-go marca 2011 r. oraz 21-go listopada 2015, 23-go czerwca 2018 r, 3-go grudnia 2022 r.

 

 

I. NAZWA, SIEDZIBA, GODŁO, CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1. Towarzystwo ma nazwę: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem.

 

§ 2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, zwane dalej Towarzystwem, jest organizacją pożytku publicznego.

 

§ 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zakopane w Powiecie Tatrzańskim.

 

§ 4. Towarzystwo używa pieczęci i sztandaru z godłem sokoła w locie.

 

§ 5 Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym członków zarządu.

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia członków.

 

II. CEL i ŚRODKI TOWARZYSTWA

 

§ 6. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu w harmonii z tradycją, kulturą narodową i wartościami patriotycznymi dla kształtowania męstwa, dyscypliny, odpowiedzialności obywatelskiej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Towarzystwo w szczególności podejmuje działania na rzecz:

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2. kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury,

3. krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży,

4. ochrony i promocji zdrowia,

5. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym zwalczania alkoholizmu i narkomanii,

6. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

7. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

8. ratownictwa i ochrony ludności,

9. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą

10. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, obowiązków i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,

11. inicjatyw gospodarczych, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

12. rozwoju wspólnot lokalnych,

13. rozwijania kontaktów i współpracy między narodami,

14. organizacji wolontariatu,

15. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,

16. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

17. wspomagania szkoleniowo, informacyjnie i finansowo:

1) organizacji pozarządowych,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

4) osób fizycznych,

18. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi.

 

§ 7. Towarzystwo realizuje powyższe zadania statutowe jako działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności następującymi środkami:

1. organizowaniem zajęć w zakresie szeroko pojmowanej kultury fizycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki oraz w takich dyscyplinach, jak narciarstwo, tenis stołowy, jazda konna, kolarstwo, strzelectwo, łyżwiarstwo, sporty samoobrony i łączności, taternictwo i inne,

2. utrzymaniem bazy i sprzętu dla prowadzenia ćwiczeń sportowych,

3. organizowaniem sekcyj sportowych dla poszczególnych dyscyplin,

4. udziałem w zawodach sportowych, obchodach, wycieczkach krajoznawczych i

zabawach towarzyskich,

5. organizowaniem szkoleń i prelekcyj o tematyce patriotycznej, krajoznawczej,

kulturalnej i sportowej,

6. członkostwem w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce,

7. staraniem o zakładanie i rozwój gniazd sokolich,

8. utrzymywaniem czytelni i biblioteki dla swoich członków,

9. utrzymywaniem chóru i zespołów muzycznych,

10. działaniem na rzecz wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym

niepełnosprawnych,

11. prowadzeniem działań informacyjno-publicystycznych,

12. prowadzeniem działalności gospodarczej jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących zabezpieczeniu realizacji celów statutowych, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na te cele,

13. powołaniem i prowadzeniem fundacji na rzecz rozwoju działalności statutowej,

14. wsparciem finansowym osób fizycznych, instytucji, a także regrantingu.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

 

§ 8 Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. honorowych,

2. założycieli,

3. zwyczajnych,

4. kandydatów,

5. wspierających.

 

§ 9 Członkostwo honorowe nadaje mocą uchwały Walne Zgromadzenie bez dyskusji na wniosek Zarządu Towarzystwa spośród osób zasłużonych dla rozwoju Towarzystwa lub dla dobra publicznego. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 10. Członkami założycielami są osoby, które podjęły działania nad reaktywacją Towarzystwa w roku 1989. Prawa członków założycieli są równe prawom członków zwyczajnych.

 

§ 11. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel czci nieposzlakowanej, po ukończeniu 18 roku życia, który po 6 miesiącach przynależności do Towarzystwa jako członek-kandydat przedstawi rekomendację dwóch członków zwyczajnych, należących przynajmniej od roku do Towarzystwa oraz podpisze oświadczenie, że poddaje się Statutowi, przykazaniom sokolim i regulaminom.

1. Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków w głosowaniu tajnym większością ¾ głosów pełnego składu Zarządu.

2. Ogłoszenie uchwały o przyjęciu ma być podane do wiadomości przez obwieszczenie w lokalu Towarzystwa przez czas nie krótszy niż 2 tygodnie.

3. Zarząd odmawiając przyjęcia w poczet członków, czyni to bez podania powodów. Przeciwko odmowie przyjęcia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

4. Członkostwo w innym Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” wyklucza przynależność do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem.

 

§ 12. Członkiem kandydatem może zostać osoba, która zamierza w przyszłości wstąpić do Towarzystwa i pragnie do tego czasu czynnie działać w jego strukturach, przestrzegając obowiązujących w nim zasad.

1. okres kandydacki trwa 6 miesięcy i może być skrócony przez Zarząd z uwagi na przymioty kandydata lub z innych istotnych dla Towarzystwa przyczyn.

2. członkowie kandydaci mają takie same uprawnienia i obowiązki jak członkowie zwyczajni, poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

 

§ 13. Członkowie zwyczajni i członkowie kandydaci płacą składkę miesięczną regulowaną z góry, w kwocie ustalonej przez Zarząd. Ponadto każdy członek zwyczajny i członek kandydat zobowiązuje się własnoręcznym podpisem złożonym w księdze członków do przestrzegania Statutu i regulaminów Towarzystwa. W wypadkach godnych uwzględnienia Zarząd może czasowo zwolnić członka z opłacania składki lub ją zmniejszyć.

 

§ 14. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, przyjęte przez Zarząd w formie uchwały, które wniosą na rzecz Towarzystwa istotne środki finansowe. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, a jedynie mogą występować z głosem doradczym na Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.

 

§ 15. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. brać udział w ćwiczeniach i innych zajęciach sekcyj, korzystając z pomieszczeń i sprzętu Towarzystwa.

2. korzystać z biblioteki i zbiorów Towarzystwa,

3. uczestniczyć w publicznych występach, pochodach i zawodach sportowych w których Towarzystwo bierze udział,

4. używać stroju sokolego i odznak podczas uroczystości, zabaw i wycieczek urządzonych lub aprobowanych przez Zarząd, a w innych przypadkach tylko za osobnym zezwoleniem Zarządu,

5. brać udział w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa z prawem przemawiania, składania wniosków, głosowania, wyboru i wybieralności, jeżeli przynajmniej od trzech miesięcy są członkami Towarzystwa i do dnia Walnego Zgromadzenia nie zalegają z opłatą składek.

 

§ 16. Członkostwo ustaje wskutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Towarzystwa,

2. wykreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu z tytułu zalegania ze składkami lub innymi opłatami za rok lub za brak aktywności w działalności Towarzystwa,

3. wykluczenia z Towarzystwa na wniosek Zarządu przez Sąd Honorowy (bez możliwości odwołania) za popełnienie czynu niehonorowego, naruszenia dyscypliny sokolej lub działań na szkodę Towarzystwa.

 

 

IV. FUNDUSZE TOWARZYSTWA

 

§ 17. Fundusz statutowy Towarzystwa powstaje:

1. ze składek członków,

2. z opłat, z wynagrodzeń za naukę w poszczególnych sekcjach lub za używanie przyrządów przez osoby nie będące członkami,

3. z dochodów płynących z urządzanych na rzecz Towarzystwa zabaw, koncertów, odczytów itp.,

4. z dotacji, subwencji, zapisów, darowizn i dofinansowań,

 

§ 18. Towarzystwo może tworzyć fundusz zapasowy.

 

§ 19. Fundusze Towarzystwa musza być użytkowane wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 20. Rokiem obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

 

V. SEKCJE

 

§ 21. Wszelka aktywność członków wynikająca z ich przynależności do Towarzystwa realizowana jest w wybranych przez nich sekcjach sportowych lub kulturalno-oświatowych. Członkowie w ramach poszczególnych sekcyj uprawiają czynnie sport, biorą udział w zawodach, szkoleniach lub udzielają pomocy technicznej i organizacyjnej kierownikom sekcyj.

 

§ 22. Sekcje podlegają Zarządowi. Kierownikami sekcyj są nauczyciele, trenerzy, lub instruktorzy poszczególnych dyscyplin sportowych, którzy opracowują programy pracy, preliminarze zatwierdzane przez Zarząd i prowadzą zajęcia w swoich sekcjach.

 

VI. WŁADZE TOWARZYSTWA

 

§ 23. Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Honorowy.

 

§ 24. Władze Towarzystwa nie mogą:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej bądź w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2. przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz, ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba iż to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

 

 

VII. WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku najpóźniej do końca czerwca. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna za potrzebne lub na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków wniesione do Zarządu, z podaniem porządku obrad. Wówczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi się odbyć najpóźniej na jeden miesiąc od wniesienia takiego wniosku.

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków przynajmniej na 14 dni przed dniem Zgromadzenia.

2. Jeżeli na porządku dziennym postawiona jest sprawa rozwiązania Towarzystwa, to Zarząd zwołuje trzykrotnie Walne Zgromadzenie w odstępach 14-to dniowych.

 

§ 26. Do zakresu czynności Walnego Zgromadzenia należy:

 1. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 2. przyjmowanie sprawozdań finansowych,
 3. nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego oraz tytułu Prezesa Honorowego,
 4. uchwalanie zmian Statutu,
 5. wybieranie Prezesa Towarzystwa na 3-letnią kadencję,
 6. wybieranie członków Zarządu na kadencję 3-letnią,
 7. wybieranie 3 członków Sądu Honorowego na okres trzech lat,
 8. wybieranie Komisji Rewizyjnej złożonej z 3 członków na okres trzech lat,
 9. postanowienie o rozwiązaniu Towarzystwa i rozporządzenie w tym przypadku całym jego majątkiem.

 

§ 27. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1.Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzeba obecności połowy a do ważności uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa przynajmniej 2/3 ilości członków Towarzystwa

2.Jeżeli zwołane w trybie § 24 pkt. 1 Walne Zgromadzenie nie zbierze się w wymaganym do załatwienia kwestyj będących w porządku dziennym komplecie, następne Walne Zgromadzenie może się odbyć tego samego dnia lub najdalej za dwa tygodnie i ważne będzie bez względu na ilość obecnych. Uregulowanie to nie dotyczy rozwiązania Towarzystwa.

 

VIII. ZARZĄD

 

§ 28.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z: prezesa, dwóch jego zastępców, sekretarza, skarbnika, naczelnika i 2 członków Zarządu. Prezydium Zarządu składa się z prezesa, jego zastępców, sekretarza, skarbnika i naczelnika.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 29. Prezes względnie jego zastępca wraz z sekretarzem lub naczelnikiem reprezentują Towarzystwa na zewnątrz.

Prezes mocą swego urzędu ma prawo należenia do wszelkich sekcyj, komitetów i komisyj, poza Komisją Rewizyjną i Sądem Honorowym.

 1. Dokumenty, którymi Towarzystwo przyjmuje zobowiązania musza być podpisane łącznie przez prezesa i sekretarza lub prezesa i naczelnika oraz zaopatrzone pieczęcią Towarzystwa. Ogłoszenia i inne pisma Towarzystwa podpisuje prezes samodzielnie lub łącznie jeden z zastępców z sekretarzem lub z naczelnikiem.

 

§ 30. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W miejsce członka Zarządu który ubył w ciągu roku wchodzi aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia ten członek, który przy ostatnich wyborach otrzymał największą po wybranych liczbę głosów, a w razie równości starszy stażem członkowskim. Najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji.

 

§ 31. Zarząd powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu ośmiu dni od dnia wyboru.

 

§ 32. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Powinny się one odbywać przynajmniej raz w miesiącu.

1. Nadzwyczajne posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby lub na pisemne żądanie przynajmniej dwóch członków Zarządu. Wówczas posiedzenie musi być zwołane w ciągu 2 tygodni.

2. Prezydium Zarządu zbiera się raz w tygodniu dla omówienia i załatwienia spraw bieżących.

3. Zarząd działa w oparciu o regulamin pracy Zarządu i roczne plany pracy. W sytuacjach szczególnych roczny plan pracy zastępują wyznaczone przez Prezesa zadania bieżące.

 

§ 33. Do ważności uchwał Zarządu potrzeba obecności prezesa lub wyznaczonego przez niego zastępcy i przynajmniej 3 członków Zarządu.

1.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku ich równej liczby decyduje głos prezesa lub pod jego nieobecność wyznaczonego przez niego zastępcy.

 

§ 34. Zarząd zarządza sprawami Towarzystwa, o ile nie są one zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia. W szczególności ma prawo i obowiązek:

1. zarządzać majątkiem i załatwiać sprawy bieżące,

2. przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,

3. przyjmować i wykreślać członków,

4. uchwalać regulamin swych obrad i czynności, zatwierdzać wszelkie regulaminy i instrukcje, o ile Statut nie stanowi inaczej,

5. ustanawiać sekcje i komisje dla poszczególnych działań Towarzystwa,

6. urządzać publiczne ćwiczenia, zawody, wycieczki, zabawy, występy, odczyty, itp. przy pomocy właściwych sekcyj i wybierać w tym celu komitety,

7. ustanawiać dorocznie wysokość składek członkowskich dla członków zwyczajnych, oraz ustanawiać wysokość opłat za udział w ćwiczeniach i za korzystanie z przyrządów i urządzeń Towarzystwa, a w przypadkach godnych uwzględnienia zwalniać od nich częściowo, czasowo lub całkowicie,

8. zwoływać Walne Zgromadzenie, przygotowywać dla niego wnioski i ustanawiać porządek obrad,

9. zdawać sprawę z dorocznych swych czynności przed Walnym Zgromadzeniem i czuwać nad wykonaniem jego uchwał,

10. udzielać Komisji Rewizyjnej przynajmniej na 14 dni przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem ksiąg kasowych i rachunków do sprawdzenia,

11.utrzymywać bibliotekę i archiwum, zespołu muzycznego i chóru,

12. przyjmować, mianować i zwalniać wszystkich płatnych pracowników Towarzystwa,

13. czuwać nad ładem i karnością w Towarzystwie oraz nad godnością imienia Sokolego i sprawować władzę dyscyplinarną w Towarzystwie.

 

§ 35. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy na nich i rozstrzyga przy równiej liczbie głosów. Sprawuje sam lub przez swego delegata imieniem Zarządu władzę dyscyplinarną podczas wycieczek, rozstrzyga w głosowaniu w razie równej liczby głosów, czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia i zarządu. Zakres działania zastępców prezesa i innych członków Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

IX. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 36. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli odrębnym od Zarządu, składającym się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat i nie podlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

1. Do komptencyj Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola co najmniej raz na pół roku całokształtu działalności Towarzystwa,

b/ występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskami w przedmiocie oceny działalności Zarządu,

c/ uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

d/ przedkładanie na każdym dorocznym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z odpowiednimi wnioskami.

2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest

uprawniona do:

a/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa,

b/ żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a/ nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

X. SĄD HONOROWY

 

§ 37. Sąd Honorowy składa się z trzech członków wybranych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie.

Sąd Honorowy działa w następujących przypadkach:

1.wniosku Zarządu o wykluczenie członka z Towarzystwa,

2.gdy między członkami wyniknie spór ze stosunków Towarzystwa,

3.w wypadkach dyscyplinarnych przekazanych przez Zarząd,

 

XI. ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

 

§ 38. W razie rozwiązania Towarzystwa w sposób inny niż uchwałą Walnego Zgromadzenia, cały majątek Towarzystwa przechodzi pod zarząd gminy Zakopane z warunkiem, że będzie używany na cele ujęte w Statucie, dopóki nie zawiąże się w Zakopanem nowe Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, mające za cel pielęgnowanie ćwiczeń sportowych, zespołowych gier sportowych i w innych dyscyplinach sportowych. Z chwilą zawiązania takiego Towarzystwa, majątek ten w całości, bez odsetek gmina miasta Zakopanego jest zobowiązana oddać temu nowo zawiązanemu Towarzystwu.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, zwykłą większością głosów.

 

 

 


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail:  kinosokol.zakopane@interia.pl

Biuletyn:

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”

Gniazdo w Zakopanem

Dojazd:

 

Towarzystwo Gimnastyczne  „SOKÓŁ”  Gniazdo w Zakopanem

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP:  736-10-46-197

REGON:  490187757

KRS:  0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao SA 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@gmail.com

biuro@sokol.zakopane.pl