Kontakt:

 

tel: +48 602 116 205

e-mail: iinicjatyw@gmail.com

Jesteśmy również tutaj:

Napisz do Nas:

Adres:

 

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

DO POBRANIA

 


 

Regulamin Programu Inkubator Inicjatyw

Regulamin rekrutacji

Regulamin Programu Inkubator Inicjatyw


Niniejszy regulamin określa cele i zakres Programu Inkubator Inicjatyw (nazywanego dalej Programem), warunki uczestnictwa w nim i jego ukończenia, harmonogram oraz prawa i obowiązki Uczestnika Programu.
Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w Programie.
Realizator - organizator Programu – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem.
1. Cele i zakres Programu
1. Celem Programu jest wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich poprzez wzmocnienie kompetencji liderskich osób zakwalifikowanych do projektu, tak aby były one przygotowane do wdrożenia swoich inicjatyw.
2. Program realizowany jest w latach 2019 i 2020, cykl edukacyjny obejmuje 8 spotkań szkoleniowych i 11 indywidualnych sesji z Tutorami. Tematyka szkoleń, które odbędą się między 30 listopada 2019 r. a 30 sierpnia 2020 r. będzie obejmowała swoim zakresem takie obszary jak wiedza i umiejętności na temat praktycznego działania animacyjnego, możliwości realizacji inicjatyw oddolnych i wprowadzania wizji zmiany w środowisku lokalnym;
Indywidualne sesje z Tutorami odbywać się będą w okresie od grudnia 2019 r. do 30 września 2020 r.
3. W ramach szkoleń Uczestnicy wezmą udział w 8 spotkaniach, po 8 godzin szkoleniowych każde (godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć). Szkolenia odbywać się będą w Zakopanem.
4. O miejscu szkoleń Uczestnicy zostaną poinformowani w dniu zakwalifikowania do programu.
5. W ramach tutoringu każdy Uczestnik otrzyma 22 godziny indywidualnego doradztwa, do wykorzystania podczas 11 sesji z Tutorem. Terminy oraz miejsca spotkań ustalane będą z Uczestnikami indywidualnie.
6. Program finansowany jest ze środków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem i Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
7. Aktualne informacje na temat Programu udostępniane będą na stronie internetowej Realizatora www.sokol.zakopane.pl i inkubator.zakopane.pl oraz pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
8. Udział w Programie jest bezpłatny, jednak Uczestnik pokrywa ewentualne koszty dojazdu na szkolenia.

 

Harmonogram Programu
1. Program realizowany jest w okresie od 15 października 2019 r. do 30 października 2020 r.
2. Ramowy harmonogram projektu Inkubator Inicjatyw:

 

Etap 1 rekrutacji – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

od 15 października do 12 listopada 2019

Weryfikacja formalna zgłoszeń

do 14 listopada 2019

Etap 2 rekrutacji – rozmowy rekrutacyjne

od 15 do 17 listopada 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji

do 20 listopada 2019

Spotkanie inauguracyjne Uczestników i kadry projektu

25 listopada 2019

Szkolenia (8 jednodniowych spotkań, terminy weekendowe)

od 30 listopada 2019 do 30 sierpnia 2020

Tutoring (11 indywidualnych sesji dla każdego Uczestnika, terminy ustalane indywidualnie)

do 31 września 2020

Stworzenie i weryfikacja opisów, harmonogramów i budżetów projektów Uczestników

do 31 stycznia 2019

Realizacja projektów Uczestników

od 1 stycznia do 30 września 2020

Stworzenie krótkich filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach

od 1 stycznia do 30 września 2020

Spotkanie podsumowujące, prezentujące efekty działań Uczestników oraz samego projektu

w terminie od 1 września do 30 października 2020

 

 

3. Zobowiązania i prawa Uczestnika
Uczestnik Programu zobowiązuje się do pracy nad własnym rozwojem liderskim, aktywnego uczestnictwa w Programie oraz jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu narzędzi służących jego rozwojowi.
1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
a. przestrzegania niniejszego regulaminu i zawarcia umowy o udział w projekcie;
b. uczestnictwa w szkoleniach;
c. punktualnego przychodzenia na szkolenia;
d. przygotowywania się do szkoleń;
e. uczestniczenia w spotkaniach z Tutorem i utrzymywania z Tutorem/-ką kontaktu telefonicznego i e-mailowego;
f. uczestniczenia w ewaluacji Programu, w tym stworzenia Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, wypełniania ankiet ewaluacyjnych, kart samooceny oraz innych dokumentów, dostarczonych przez Tutorów i Koordynatora Programu;
g. informowania o planowanych nieobecnościach;
h. informowania o zmianie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
i. przedstawienia Realizatorowi w formie pisemnej planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi przekazanymi Uczestnikowi przez Tutorów podczas pracy indywidualnej;
j. współpracy z osobami wskazanymi przez Realizatora, odpowiedzialnymi za stworzenie filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach.
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Programu.
3. Z chwilą przystąpienia do Programu Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do następujących form wsparcia:
a. 8 szkoleń;
b. 11 spotkań z Tutorem;
c. materiałów szkoleniowych dostarczonych przez Trenerów i Tutorów;
d. wsparcia finansowego przeznaczonego na realizację projektu dyplomowego Uczestnika – łączna pula wsparcia wynosi 15 000 zł, o wyborze projektów i wielkości dofinansowania zadecyduje specjalnie powołana komisja. Planuje się przyznanie od 6 do 12 dotacji. Przyznane fundusze nie mogą być przeznaczone na działalność komercyjną służącą zarobkowi;
e. minimum 2 egzemplarzy publikacji podsumowującej Program;
f. możliwości korzystania z przestrzeni coworkingowej w budynku TG Sokół Zakopane.
4. Realizator zapewni przerwy kawowe i lunch każdego dnia szkolenia.
5. Realizator zapewnia realizację filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach.


4. Warunki ukończenia Programu
1. Warunki ukończenia Programu obejmują:
a. obecność i aktywny udział w zajęciach podczas szkoleń;
b. wykorzystanie 22 godzin wsparcia Tutora;
c. złożenie poprawnie przygotowanego projektu planowanego przedsięwzięcia;

d. realizację przedsięwzięcia w wymiarze zaakceptowanym przez Realizatora i na zasadach określonych w odrębnej umowie o współrealizacji przedsięwzięcia, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Realizatorem;
e. stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju.
2. Dopuszcza się nieobecność podczas zajęć na szkoleniach stacjonarnych w wymiarze 1 dnia, nie licząc spotkania inaugurującego i zamykającego Program. Za dzień obecności na zajęciach uważa się minimum 6 godzin szkoleniowych (lekcyjnych) spędzonych na szkoleniu. Obecność musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem Uczestnika na liście obecności.
3. Uczestnicy, którzy przekroczą dopuszczalny limit nieobecności, nie uzyskają zaświadczenia o ukończeniu Projektu Inkubator Inicjatyw.

 

5. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. Prawa autorskie do wszelkich opracowań, materiałów, zdjęć, filmów i innych treści powstałych w trakcie Programu w wyniku grupowej pracy Uczestników, Trenerów prowadzących i innych zaangażowanych osób są własnością Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Mogą one być nieodpłatnie udostępnione osobom lub podmiotom, które wyrażą zainteresowanie nimi, na warunkach właściwej licencji.
2. Sposób administracji danymi osobowymi Uczestnika projektu reguluje Klauzula Informacyjna, do której podpisania zobowiązany jest Uczestnik, najpóźniej w dniu pierwszego szkolenia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wyrażania zgody na publikację wizerunku.


6. Postanowienia końcowe
1. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i przesyłane do Uczestników drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora.
3. Realizator oświadcza, iż dołożył należytej staranności w doborze kadry merytorycznej Programu oraz w nadzorowaniu procesu przygotowania szkoleń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści przekazywane przez Trenerów i Ekspertów podczas szkoleń stacjonarnych oraz w ramach tutoringu.

 

 

 

Regulamin rekrutacji


Projekt "Inkubator Inicjatyw" finansowany jest ze środków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem i Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
§ 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem projektu "Inkubator Inicjatyw" jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, z siedzibą przy ul. Orkana 2, 34 – 500 Zakopane.
Projekt realizowany je w partnerstwie z gminami powiatu tatrzańskiego:
Miastem Zakopane, Gminą Biały Dunajec, Gminą Bukowina Tatrzańska, Gminą Kościelisko i Gminą Poronin.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 15 października 2019 r. do 30 października 2020 r.
4. Uczestnikami projektu będzie 12 osób wyłonionych w procesie rekrutacji.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.


§ 2
Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu tatrzańskiego (młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych) posiadających koncepcję działania na rzecz środowiska lokalnego oraz wykazujących się doświadczeniem w działaniach społecznych lub predyspozycjami liderskimi. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, jest spełnianie następujących kryteriów formalnych:
• wiek powyżej 16 roku życia (w chwili rozpoczęcia projektu),
• zamieszkanie na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

§ 3
Proces rekrutacji
1. Za proces rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna, powołana przez realizatora projektu.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie pomiędzy 15.10.2019r. a 17.11.2019r.
3. Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch etapów – oceny formularzy rekrutacyjnych i rozmowy rekrutacyjnej.
4. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza rekrutacyjnego online, dostępnego od dnia 15.10.2019 na stronie sokol.zakopane.pl i inkubator.zakopane.pl.
5. Formularze w pierwszym etapie przyjmowane będą do dnia 12.11.2019r. do godz. 23.59.
6. Formularze rekrutacyjne wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego kandydat może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonego przez siebie dokumentu lub złożenie dodatkowych dokumentów.
8. Po analizie formularzy rekrutacyjnych osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i mailowo.
9. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do drugiego etapu wszystkie osoby, które spełnią wymogi określone w § 2.
10. Drugi etap rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna obędzie się w dniach 15-17.11.2019r. w godzinach 9.00-20.00 w biurze Towarzystwa , ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane. Czas każdej rozmowy to od 20 - 30 minut. Kandydaci sami pokrywają ewentualne koszty dojazdu na rozmowę.
11. Dokładne terminy i godziny rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
12. Decyzję o przyjęciu kandydata/kandydatki do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
13. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Inkubator Inicjatyw" podana zostanie do dnia 20.11.2019 r. na stronie www.sokol.zakopane.pl
14. Komisja Rekrutacyjna może utworzyć listę rezerwową.
15. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
16. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo.
17. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisana umowa o udziale w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 

§ 4
Skład Komisji Rekrutacyjnej

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków komisji.


§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Regulamin Programu Inkubator Inicjatyw


Niniejszy regulamin określa cele i zakres Programu Inkubator Inicjatyw (nazywanego dalej Programem), warunki uczestnictwa w nim i jego ukończenia, harmonogram oraz prawa i obowiązki Uczestnika Programu.
Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w Programie.
Realizator - organizator Programu – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem.
1. Cele i zakres Programu
1. Celem Programu jest wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich poprzez wzmocnienie kompetencji liderskich osób zakwalifikowanych do projektu, tak aby były one przygotowane do wdrożenia swoich inicjatyw.
2. Program realizowany jest w latach 2019 i 2020, cykl edukacyjny obejmuje 8 spotkań szkoleniowych i 11 indywidualnych sesji z Tutorami. Tematyka szkoleń, które odbędą się między 30 listopada 2019 r. a 30 sierpnia 2020 r. będzie obejmowała swoim zakresem takie obszary jak wiedza i umiejętności na temat praktycznego działania animacyjnego, możliwości realizacji inicjatyw oddolnych i wprowadzania wizji zmiany w środowisku lokalnym;
Indywidualne sesje z Tutorami odbywać się będą w okresie od grudnia 2019 r. do 30 września 2020 r.
3. W ramach szkoleń Uczestnicy wezmą udział w 8 spotkaniach, po 8 godzin szkoleniowych każde (godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć). Szkolenia odbywać się będą w Zakopanem.
4. O miejscu szkoleń Uczestnicy zostaną poinformowani w dniu zakwalifikowania do programu.
5. W ramach tutoringu każdy Uczestnik otrzyma 22 godziny indywidualnego doradztwa, do wykorzystania podczas 11 sesji z Tutorem. Terminy oraz miejsca spotkań ustalane będą z Uczestnikami indywidualnie.
6. Program finansowany jest ze środków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem i Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
7. Aktualne informacje na temat Programu udostępniane będą na stronie internetowej Realizatora www.sokol.zakopane.pl i inkubator.zakopane.pl oraz pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
8. Udział w Programie jest bezpłatny, jednak Uczestnik pokrywa ewentualne koszty dojazdu na szkolenia.

 

Harmonogram Programu
1. Program realizowany jest w okresie od 15 października 2019 r. do 30 października 2020 r.
2. Ramowy harmonogram projektu Inkubator Inicjatyw:

 

Etap 1 rekrutacji – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

od 15 października do 12 listopada 2019

Weryfikacja formalna zgłoszeń

do 14 listopada 2019

Etap 2 rekrutacji – rozmowy rekrutacyjne

od 15 do 17 listopada 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji

do 20 listopada 2019

Spotkanie inauguracyjne Uczestników i kadry projektu

25 listopada 2019

Szkolenia (8 jednodniowych spotkań, terminy weekendowe)

od 30 listopada 2019 do 30 sierpnia 2020

Tutoring (11 indywidualnych sesji dla każdego Uczestnika, terminy ustalane indywidualnie)

do 31 września 2020

Stworzenie i weryfikacja opisów, harmonogramów i budżetów projektów Uczestników

do 31 stycznia 2019

Realizacja projektów Uczestników

od 1 stycznia do 30 września 2020

Stworzenie krótkich filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach

od 1 stycznia do 30 września 2020

Spotkanie podsumowujące, prezentujące efekty działań Uczestników oraz samego projektu

w terminie od 1 września do 30 października 2020

 

 

3. Zobowiązania i prawa Uczestnika
Uczestnik Programu zobowiązuje się do pracy nad własnym rozwojem liderskim, aktywnego uczestnictwa w Programie oraz jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu narzędzi służących jego rozwojowi.
1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
a. przestrzegania niniejszego regulaminu i zawarcia umowy o udział w projekcie;
b. uczestnictwa w szkoleniach;
c. punktualnego przychodzenia na szkolenia;
d. przygotowywania się do szkoleń;
e. uczestniczenia w spotkaniach z Tutorem i utrzymywania z Tutorem/-ką kontaktu telefonicznego i e-mailowego;
f. uczestniczenia w ewaluacji Programu, w tym stworzenia Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, wypełniania ankiet ewaluacyjnych, kart samooceny oraz innych dokumentów, dostarczonych przez Tutorów i Koordynatora Programu;
g. informowania o planowanych nieobecnościach;
h. informowania o zmianie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
i. przedstawienia Realizatorowi w formie pisemnej planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi przekazanymi Uczestnikowi przez Tutorów podczas pracy indywidualnej;
j. współpracy z osobami wskazanymi przez Realizatora, odpowiedzialnymi za stworzenie filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach.
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Programu.
3. Z chwilą przystąpienia do Programu Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do następujących form wsparcia:
a. 8 szkoleń;
b. 11 spotkań z Tutorem;
c. materiałów szkoleniowych dostarczonych przez Trenerów i Tutorów;
d. wsparcia finansowego przeznaczonego na realizację projektu dyplomowego Uczestnika – łączna pula wsparcia wynosi 15 000 zł, o wyborze projektów i wielkości dofinansowania zadecyduje specjalnie powołana komisja. Planuje się przyznanie od 6 do 12 dotacji. Przyznane fundusze nie mogą być przeznaczone na działalność komercyjną służącą zarobkowi;
e. minimum 2 egzemplarzy publikacji podsumowującej Program;
f. możliwości korzystania z przestrzeni coworkingowej w budynku TG Sokół Zakopane.
4. Realizator zapewni przerwy kawowe i lunch każdego dnia szkolenia.
5. Realizator zapewnia realizację filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach.


4. Warunki ukończenia Programu
1. Warunki ukończenia Programu obejmują:
a. obecność i aktywny udział w zajęciach podczas szkoleń;
b. wykorzystanie 22 godzin wsparcia Tutora;
c. złożenie poprawnie przygotowanego projektu planowanego przedsięwzięcia;

d. realizację przedsięwzięcia w wymiarze zaakceptowanym przez Realizatora i na zasadach określonych w odrębnej umowie o współrealizacji przedsięwzięcia, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Realizatorem;
e. stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju.
2. Dopuszcza się nieobecność podczas zajęć na szkoleniach stacjonarnych w wymiarze 1 dnia, nie licząc spotkania inaugurującego i zamykającego Program. Za dzień obecności na zajęciach uważa się minimum 6 godzin szkoleniowych (lekcyjnych) spędzonych na szkoleniu. Obecność musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem Uczestnika na liście obecności.
3. Uczestnicy, którzy przekroczą dopuszczalny limit nieobecności, nie uzyskają zaświadczenia o ukończeniu Projektu Inkubator Inicjatyw.

 

5. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. Prawa autorskie do wszelkich opracowań, materiałów, zdjęć, filmów i innych treści powstałych w trakcie Programu w wyniku grupowej pracy Uczestników, Trenerów prowadzących i innych zaangażowanych osób są własnością Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Mogą one być nieodpłatnie udostępnione osobom lub podmiotom, które wyrażą zainteresowanie nimi, na warunkach właściwej licencji.
2. Sposób administracji danymi osobowymi Uczestnika projektu reguluje Klauzula Informacyjna, do której podpisania zobowiązany jest Uczestnik, najpóźniej w dniu pierwszego szkolenia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wyrażania zgody na publikację wizerunku.


6. Postanowienia końcowe
1. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i przesyłane do Uczestników drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora.
3. Realizator oświadcza, iż dołożył należytej staranności w doborze kadry merytorycznej Programu oraz w nadzorowaniu procesu przygotowania szkoleń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści przekazywane przez Trenerów i Ekspertów podczas szkoleń stacjonarnych oraz w ramach tutoringu.

 

 

 

Regulamin rekrutacji


Projekt "Inkubator Inicjatyw" finansowany jest ze środków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem i Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
§ 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem projektu "Inkubator Inicjatyw" jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, z siedzibą przy ul. Orkana 2, 34 – 500 Zakopane.
Projekt realizowany je w partnerstwie z gminami powiatu tatrzańskiego:
Miastem Zakopane, Gminą Biały Dunajec, Gminą Bukowina Tatrzańska, Gminą Kościelisko i Gminą Poronin.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 15 października 2019 r. do 30 października 2020 r.
4. Uczestnikami projektu będzie 12 osób wyłonionych w procesie rekrutacji.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.


§ 2
Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu tatrzańskiego (młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych) posiadających koncepcję działania na rzecz środowiska lokalnego oraz wykazujących się doświadczeniem w działaniach społecznych lub predyspozycjami liderskimi. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, jest spełnianie następujących kryteriów formalnych:
• wiek powyżej 16 roku życia (w chwili rozpoczęcia projektu),
• zamieszkanie na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

§ 3
Proces rekrutacji
1. Za proces rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna, powołana przez realizatora projektu.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie pomiędzy 15.10.2019r. a 17.11.2019r.
3. Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch etapów – oceny formularzy rekrutacyjnych i rozmowy rekrutacyjnej.
4. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza rekrutacyjnego online, dostępnego od dnia 15.10.2019 na stronie sokol.zakopane.pl i inkubator.zakopane.pl.
5. Formularze w pierwszym etapie przyjmowane będą do dnia 12.11.2019r. do godz. 23.59.
6. Formularze rekrutacyjne wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego kandydat może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonego przez siebie dokumentu lub złożenie dodatkowych dokumentów.
8. Po analizie formularzy rekrutacyjnych osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i mailowo.
9. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do drugiego etapu wszystkie osoby, które spełnią wymogi określone w § 2.
10. Drugi etap rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna obędzie się w dniach 15-17.11.2019r. w godzinach 9.00-20.00 w biurze Towarzystwa , ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane. Czas każdej rozmowy to od 20 - 30 minut. Kandydaci sami pokrywają ewentualne koszty dojazdu na rozmowę.
11. Dokładne terminy i godziny rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
12. Decyzję o przyjęciu kandydata/kandydatki do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
13. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Inkubator Inicjatyw" podana zostanie do dnia 20.11.2019 r. na stronie www.sokol.zakopane.pl
14. Komisja Rekrutacyjna może utworzyć listę rezerwową.
15. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
16. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo.
17. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisana umowa o udziale w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 

§ 4
Skład Komisji Rekrutacyjnej

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków komisji.


§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Regulamin Programu Inkubator Inicjatyw


Niniejszy regulamin określa cele i zakres Programu Inkubator Inicjatyw (nazywanego dalej Programem), warunki uczestnictwa w nim i jego ukończenia, harmonogram oraz prawa i obowiązki Uczestnika Programu.
Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w Programie.
Realizator - organizator Programu – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem.
1. Cele i zakres Programu
1. Celem Programu jest wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich poprzez wzmocnienie kompetencji liderskich osób zakwalifikowanych do projektu, tak aby były one przygotowane do wdrożenia swoich inicjatyw.
2. Program realizowany jest w latach 2019 i 2020, cykl edukacyjny obejmuje 8 spotkań szkoleniowych i 11 indywidualnych sesji z Tutorami. Tematyka szkoleń, które odbędą się między 30 listopada 2019 r. a 30 sierpnia 2020 r. będzie obejmowała swoim zakresem takie obszary jak wiedza i umiejętności na temat praktycznego działania animacyjnego, możliwości realizacji inicjatyw oddolnych i wprowadzania wizji zmiany w środowisku lokalnym;
Indywidualne sesje z Tutorami odbywać się będą w okresie od grudnia 2019 r. do 30 września 2020 r.
3. W ramach szkoleń Uczestnicy wezmą udział w 8 spotkaniach, po 8 godzin szkoleniowych każde (godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć). Szkolenia odbywać się będą w Zakopanem.
4. O miejscu szkoleń Uczestnicy zostaną poinformowani w dniu zakwalifikowania do programu.
5. W ramach tutoringu każdy Uczestnik otrzyma 22 godziny indywidualnego doradztwa, do wykorzystania podczas 11 sesji z Tutorem. Terminy oraz miejsca spotkań ustalane będą z Uczestnikami indywidualnie.
6. Program finansowany jest ze środków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem i Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
7. Aktualne informacje na temat Programu udostępniane będą na stronie internetowej Realizatora www.sokol.zakopane.pl i inkubator.zakopane.pl oraz pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
8. Udział w Programie jest bezpłatny, jednak Uczestnik pokrywa ewentualne koszty dojazdu na szkolenia.

 

Harmonogram Programu
1. Program realizowany jest w okresie od 15 października 2019 r. do 30 października 2020 r.
2. Ramowy harmonogram projektu Inkubator Inicjatyw:

 

Etap 1 rekrutacji – przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

od 15 października do 12 listopada 2019

Weryfikacja formalna zgłoszeń

do 14 listopada 2019

Etap 2 rekrutacji – rozmowy rekrutacyjne

od 15 do 17 listopada 2019

Ogłoszenie wyników rekrutacji

do 20 listopada 2019

Spotkanie inauguracyjne Uczestników i kadry projektu

25 listopada 2019

Szkolenia (8 jednodniowych spotkań, terminy weekendowe)

od 30 listopada 2019 do 30 sierpnia 2020

Tutoring (11 indywidualnych sesji dla każdego Uczestnika, terminy ustalane indywidualnie)

do 31 września 2020

Stworzenie i weryfikacja opisów, harmonogramów i budżetów projektów Uczestników

do 31 stycznia 2019

Realizacja projektów Uczestników

od 1 stycznia do 30 września 2020

Stworzenie krótkich filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach

od 1 stycznia do 30 września 2020

Spotkanie podsumowujące, prezentujące efekty działań Uczestników oraz samego projektu

w terminie od 1 września do 30 października 2020

 

 

3. Zobowiązania i prawa Uczestnika
Uczestnik Programu zobowiązuje się do pracy nad własnym rozwojem liderskim, aktywnego uczestnictwa w Programie oraz jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu narzędzi służących jego rozwojowi.
1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
a. przestrzegania niniejszego regulaminu i zawarcia umowy o udział w projekcie;
b. uczestnictwa w szkoleniach;
c. punktualnego przychodzenia na szkolenia;
d. przygotowywania się do szkoleń;
e. uczestniczenia w spotkaniach z Tutorem i utrzymywania z Tutorem/-ką kontaktu telefonicznego i e-mailowego;
f. uczestniczenia w ewaluacji Programu, w tym stworzenia Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, wypełniania ankiet ewaluacyjnych, kart samooceny oraz innych dokumentów, dostarczonych przez Tutorów i Koordynatora Programu;
g. informowania o planowanych nieobecnościach;
h. informowania o zmianie danych podanych w formularzu zgłoszeniowym;
i. przedstawienia Realizatorowi w formie pisemnej planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi przekazanymi Uczestnikowi przez Tutorów podczas pracy indywidualnej;
j. współpracy z osobami wskazanymi przez Realizatora, odpowiedzialnymi za stworzenie filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach.
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Programu.
3. Z chwilą przystąpienia do Programu Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do następujących form wsparcia:
a. 8 szkoleń;
b. 11 spotkań z Tutorem;
c. materiałów szkoleniowych dostarczonych przez Trenerów i Tutorów;
d. wsparcia finansowego przeznaczonego na realizację projektu dyplomowego Uczestnika – łączna pula wsparcia wynosi 15 000 zł, o wyborze projektów i wielkości dofinansowania zadecyduje specjalnie powołana komisja. Planuje się przyznanie od 6 do 12 dotacji. Przyznane fundusze nie mogą być przeznaczone na działalność komercyjną służącą zarobkowi;
e. minimum 2 egzemplarzy publikacji podsumowującej Program;
f. możliwości korzystania z przestrzeni coworkingowej w budynku TG Sokół Zakopane.
4. Realizator zapewni przerwy kawowe i lunch każdego dnia szkolenia.
5. Realizator zapewnia realizację filmów informacyjno-promocyjnych o Uczestnikach i ich projektach.


4. Warunki ukończenia Programu
1. Warunki ukończenia Programu obejmują:
a. obecność i aktywny udział w zajęciach podczas szkoleń;
b. wykorzystanie 22 godzin wsparcia Tutora;
c. złożenie poprawnie przygotowanego projektu planowanego przedsięwzięcia;

d. realizację przedsięwzięcia w wymiarze zaakceptowanym przez Realizatora i na zasadach określonych w odrębnej umowie o współrealizacji przedsięwzięcia, zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Realizatorem;
e. stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju.
2. Dopuszcza się nieobecność podczas zajęć na szkoleniach stacjonarnych w wymiarze 1 dnia, nie licząc spotkania inaugurującego i zamykającego Program. Za dzień obecności na zajęciach uważa się minimum 6 godzin szkoleniowych (lekcyjnych) spędzonych na szkoleniu. Obecność musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem Uczestnika na liście obecności.
3. Uczestnicy, którzy przekroczą dopuszczalny limit nieobecności, nie uzyskają zaświadczenia o ukończeniu Projektu Inkubator Inicjatyw.

 

5. Prawa autorskie, przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. Prawa autorskie do wszelkich opracowań, materiałów, zdjęć, filmów i innych treści powstałych w trakcie Programu w wyniku grupowej pracy Uczestników, Trenerów prowadzących i innych zaangażowanych osób są własnością Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Mogą one być nieodpłatnie udostępnione osobom lub podmiotom, które wyrażą zainteresowanie nimi, na warunkach właściwej licencji.
2. Sposób administracji danymi osobowymi Uczestnika projektu reguluje Klauzula Informacyjna, do której podpisania zobowiązany jest Uczestnik, najpóźniej w dniu pierwszego szkolenia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do wyrażania zgody na publikację wizerunku.


6. Postanowienia końcowe
1. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej i przesyłane do Uczestników drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora.
3. Realizator oświadcza, iż dołożył należytej staranności w doborze kadry merytorycznej Programu oraz w nadzorowaniu procesu przygotowania szkoleń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści przekazywane przez Trenerów i Ekspertów podczas szkoleń stacjonarnych oraz w ramach tutoringu.

 

 

 

Regulamin rekrutacji


Projekt "Inkubator Inicjatyw" finansowany jest ze środków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem i Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.
§ 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem projektu "Inkubator Inicjatyw" jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem, z siedzibą przy ul. Orkana 2, 34 – 500 Zakopane.
Projekt realizowany je w partnerstwie z gminami powiatu tatrzańskiego:
Miastem Zakopane, Gminą Biały Dunajec, Gminą Bukowina Tatrzańska, Gminą Kościelisko i Gminą Poronin.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 15 października 2019 r. do 30 października 2020 r.
4. Uczestnikami projektu będzie 12 osób wyłonionych w procesie rekrutacji.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.


§ 2
Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu tatrzańskiego (młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych) posiadających koncepcję działania na rzecz środowiska lokalnego oraz wykazujących się doświadczeniem w działaniach społecznych lub predyspozycjami liderskimi. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, jest spełnianie następujących kryteriów formalnych:
• wiek powyżej 16 roku życia (w chwili rozpoczęcia projektu),
• zamieszkanie na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

 

§ 3
Proces rekrutacji
1. Za proces rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna, powołana przez realizatora projektu.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie pomiędzy 15.10.2019r. a 17.11.2019r.
3. Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch etapów – oceny formularzy rekrutacyjnych i rozmowy rekrutacyjnej.
4. Pierwszy etap rekrutacji polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza rekrutacyjnego online, dostępnego od dnia 15.10.2019 na stronie sokol.zakopane.pl i inkubator.zakopane.pl.
5. Formularze w pierwszym etapie przyjmowane będą do dnia 12.11.2019r. do godz. 23.59.
6. Formularze rekrutacyjne wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego kandydat może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonego przez siebie dokumentu lub złożenie dodatkowych dokumentów.
8. Po analizie formularzy rekrutacyjnych osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie i mailowo.
9. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do drugiego etapu wszystkie osoby, które spełnią wymogi określone w § 2.
10. Drugi etap rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna obędzie się w dniach 15-17.11.2019r. w godzinach 9.00-20.00 w biurze Towarzystwa , ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane. Czas każdej rozmowy to od 20 - 30 minut. Kandydaci sami pokrywają ewentualne koszty dojazdu na rozmowę.
11. Dokładne terminy i godziny rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie.
12. Decyzję o przyjęciu kandydata/kandydatki do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
13. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Inkubator Inicjatyw" podana zostanie do dnia 20.11.2019 r. na stronie www.sokol.zakopane.pl
14. Komisja Rekrutacyjna może utworzyć listę rezerwową.
15. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
16. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo.
17. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisana umowa o udziale w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 

§ 4
Skład Komisji Rekrutacyjnej

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków komisji.


§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Celem Inkubatora jest wsparcie projektów obywatelskich mieszkańców powiatu tatrzańskiego.
Program wsparcia uwzględnia nie tylko cykl atrakcyjnych, interaktywnych warsztatów, możliwość wymiany doświadczeń i obserwacji dobrych praktyk, ale także oferuje otwartą przestrzeń coworkingową będącą odpowiedzią na potrzeby wszystkich osób, które postanowiły zrealizować własny projekt lecz nie posiadają własnego biura.
Zadaniem Inkubatora jest również budowanie lokalnej sieci współpracy.
Chcesz podjąć inicjatywę i rozpocząć działanie w swojej okolicy?
Zapraszamy do udziału w Inkubatorze Inicjatywy!
O co chodzi?
Inkubator Inicjatyw Lokalnych to proces kompleksowego wsparcia wnioskodawcy nowej inicjatywy lokalnej w powiecie tatrzańskim – od etapu pomysłu na działanie po realizację samej inicjatywy. Celem Inkubatora jest wsparcie mieszkańców w ich rozwoju i w realizacji ich pomysłów.
Dla kogo?
Inkubator Inicjatywy to narzędzie skierowane do mieszkańców powiatu tatrzańskiego, powyżej 16 roku życia. Posiadających wizję zmiany w swoim otoczeniu.
Co oferujemy?
  • Cykl warsztatów i szkoleń które pomogą przygotować inicjatywę i pozyskać na nią fundusze;
  • Dotację na start;
  • Konsultacje i wsparcie tutora przez cały okres projektu;
  • Otwarte biuro coworkingowe;
  • Wsparcie w zakresie opracowania koncepcji inicjatywy, przygotowania wniosku, realizacji inicjatywy oraz sprawozdawczości.
Kontakt
Aby skorzystać z Inkubatora Inicjatywy lub uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Adamem Zaleskim koordynatorem projektu Inkubator Inicjatyw.
E-mail: iinicjatyw@gmail.com, tel. +48 602 116 205
Inkubator Inicjatywy jest realizowany w ramach projektu „Inkubator Inicjatyw” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 
 
 

 

TG Sokół / Działalność / Projekty / Inkubator Inicjatyw

ul. Orkana 2, 34-500 Zakopane

tel: +18 206 41 56  /

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

tel: +18 206 41 56  /

ul. Orkana 2 , 34-500 Zakopane

TG Sokół

 

tel.: +48 18 20 641 56

e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl

Dojazd:

 

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

 

 

NIP: 736-10-46-197

REGON: 490187757

KRS: 0000043433

 

Numer konta:

Bank Pekao S.A. 

65 1240 5165 1111 0000 5229 6237

 

Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"

Gniazdo w Zakopanem

Newsletter:

Kino Sokół

 

tel.: +48 18 20 140 40

e-mail: kinosokol_zakopane@wp.pl

Kino Miejsce

 

tel.: +48 500 151 907

e-mail: kinomiejsce@gmail.com


TG Sokół Gniazdo w Zakopanem jest organizacją non-profit